Home

Over EMT

Diensten

Referenties

Contact


  Convenanten en meerjarenafspraken  

Meerjarenafspraken (MJA’s) energie-efficiency tussen de overheid en de brancheorganisaties van het Nederlandse bedrijfsleven vormen een belangrijk instrument om efficiënt energiegebruik binnen de Nederlandse industrie te stimuleren (zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-efficiency).

In 1992 heeft de Nederlandse IJzer- en Staalproducerende Industrie (NIJSI) als eerste brancheorganisatie een MJA energie-efficiencyverbetering met de overheid ondertekend. Doelstelling van de meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering (MJA 1), die eind vorige eeuw zijn afgesloten, was een energie-efficiencyverbetering van 20% in 2000 t.o.v. 1989. In 2000 bleek uiteindelijk een gemiddelde efficiencyverbetering van ruim 22% gerealiseerd te zijn.

Vanaf 2000 tot 2009 nam de Nederlandse energie-intensieve industrie deel aan het Convenant Benchmarking Energie-efficiency. Dit Convenant was er op gericht om de Nederlandse energie-intensieve industrie (die verantwoordelijk is voor ruim 80% van het industriële energieverbruik) z.s.m. tot de meest energie-efficiënte (beste 10%) ter wereld te laten behoren.

Vanaf 2005 nemen de meeste energie-intensieve industriële bedrijven bovendien deel aan het systeem van CO2- emissiehandel(Emission Trading System, ETS) van de EU en het Nederlandse NOx-emissiehandelsysteem. (zie www.emissieautoriteit.nl). D.m.v. deze handelssystemen wordt beoogd de reductie van CO2 en NOx daar te laten geschieden waar de specifieke reductiekosten het laagste zijn. Sinds 1-1-2014 is het Nederlandse systeem van NOx-emissiehandel in Nederland opgeheven. (zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/emissiehandel-0/opheffing-nox/)

Op 2-10-2009 is het Convenant Benchmarking Energie-efficiency omgezet in de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Deze meerjarenafspraak heeft een looptijd tot 31-12-2020. Naast de verdere verbetering van de procesefficiency binnen de eigen inrichting wordt in deze meerjarenafspraak ook aandacht besteed aan energie-efficiencyverbetering in de productieketen.

Voor de minder energie-intensieve bedrijven zijn de meerjarenafspraken energie-efficiency vanaf 2000 voorgezet via MJA2. In MJA2 wordt behalve aan een verdere verbetering van de procesefficiency ook aandacht gegeven aan de inzet van duurzame energie en verbetering van de energie-efficiency in de productieketen. In juli 2008 zijn de afspraken met de MJA2-bedrijven geïntensiveerd d.m.v. MJA3 en verlengd t/m 2020.

<<Terug

Disclaimer