Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

Milieuprojecten Industrie

De laatste decennia hebben het voormalige ministerie van VROM en het huidige ministerie van I&M met de industrie convenanten afgesloten om de milieudoelstellingen van de overheid te realiseren. Voor de grotere internationaal concurrerende industriële bedrijven is het milieubeleid in belangrijke mate afgestemd op de IPPC-richtlijn (lees meer over IPPC) van de EU.

EMT Consult beschikt over een uitgebreide expertise m.b.t. de uitvoering van (strategische) milieuonderzoeken en de begeleiding van milieuprojecten t.b.v. de Nederlandse industrie.
Voor een bedrijf in de sector basismetaal is een strategisch onderzoek uitgevoerd waarin de lozingen (ca. 10 mln. m3/jr.) op het oppervlaktewater helder en nauwkeurig in kaart zijn gebracht en waarin de technische en financiële haalbaarheid van diverse saneringsopties zijn onderzocht. Het onderzoeksrapport heeft als basisdocument gefungeerd voor het verdere saneringsoverleg met Rijkswaterstaat. Naar aanleiding hiervan zijn door het basismetaalbedrijf over een periode van 6 jaar gefaseerd diverse saneringstappen genomen die optimaal aansloten bij het investeringsprogramma over deze periode en in dit verband een maximale lozingsreductie hebben opgeleverd. De gezuiverde afvalwaterstroom is na de laatste saneringsstap dermate schoon dat deze waterstroom grotendeels kan worden hergebruikt als proceswater binnen het bedrijf.
Ook is binnen EMT Consult ruime ervaring aanwezig m.b.t. afvalwaterzuiverings-projecten in andere industriële sectoren (lees meer in voorbeeld 7) en de sanering van rookgasemissies (o.a. NOx) van verschillende industriële procesinstallaties.

Disclaimer