Home

Over EMT

Diensten
Energiebesparing zware industrie
Energiebesparing overige bedrijven
Productieketen & duurzame energie
CO2-Emissiehandel
Milieuprojecten Industrie
Optimalisatie Processen
Energievoorziening Algemeen

Referenties

Contact

CO2-Emissiehandel

Vanaf 2005 nemen de meeste energie-intensieve bedrijven in Nederland deel aan de systemen van CO2-emissiehandel. Emissiehandel is de handel in emissierechten. Emissierechten geven bedrijven het recht om een bepaalde hoeveelheid gassen uit te stoten. Wanneer een bedrijf in werkelijkheid meer uitstoot dan het aantal rechten dat het heeft, dan moet dat bedrijf rechten bijkopen of minder uitstoten. Bedrijven die investeren in schonere productieprocessen stoten minder uit en houden daardoor rechten over. Die rechten kunnen zij verhandelen, hierdoor worden emissies in die bedrijven verminderd waar dat het goedkoopst is.
CO2-emissierechten (ton/jr.) worden door de overheid voor een bepaalde periode aan de bedrijven toegewezen. Voor omvangrijke uitbreidingen van de productiecapaciteit kan een bedrijf extra CO2-emissierechten aanvragen.
Na afloop van elk kalenderjaar dient een bedrijf in het 1ste kwartaal van het daaropvolgende jaar de emissies van CO2 te rapporteren in het emissiejaarrapport.
Dit rapport dient door een onafhankelijke verificateur te zijn goedgekeurd voordat het aan de overheid wordt voorgelegd. Voor de emissiejaren 2005 t/m 2007 was het Verificatiebureau Benchmarking Energie-efficiency (VBE) veruit de belangrijkste verificatie-instelling. Vanaf januari 2009 zijn de activiteiten van (het door de overheid ondersteunde) VBE beëindigd.

  • EMT Consult heeft op verzoek van het VBE ondersteuning verleend bij de verificatie van de emissiejaarrapporten van ca. 15 bedrijven.
  • EMT Consult heeft i.v.m. de uitbreiding van capaciteit van de productie-installaties voor een onderneming die deelneemt aan het CO2-emissiehandelssysteem de aanvraag voor extra CO2-emissierechten voor de handelsperiode 2008 t/m 2012 verzorgd. (In de tweede helft van 2008 is de aanvraag voor extra CO2-emissierechten, die op dat moment een waarde van ca. 1 mln. Euro vertegenwoordigde, door de overheid toegewezen)
  • EMT Consult heeft eind 2011 bedrijven met een gezamenlijke emissievergunning ondersteuning verleend bij de aanvraag voor toewijzing van emissierechten op installatieniveau (per “broeikasgasinstallatie”). In 2012 is de aanvraag door de Nederlandse Emissie Autoriteit gehonoreerd. E.e.a. heeft voor de bedrijven geleid tot een aanmerkelijk gunstigere toewijzing van emissierechten.

Disclaimer